04 - projekt budowlany - zakres i forma - ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Title
Przejdź do treści
PROJEKT BUDOWLANY
czym jest Projekt Budowlany ? czym nie jest Projekt Budowlany? kto może opracowywać Projekt Budowlany? jakie są podstawowe obowiązki Architekta? jaki powinien być zakres i forma Projektu Budowlanego?
( dodane : 2023_04_22 )

czym jest PROJEKT BUDOWLANY ?
 • uszczegółowieniem PROJEKTU KONCEPCYJNEGO budynku i zagospodarowania działki w zakresie rozwiązań technicznych Architektury oraz Konstrukcji, Instalacji Sanitarnych, Instalacji Elektrycznych, Charakterystyki Energetycznej, opracowywanych przez uprawnionych Projektantów w danej specjalności, zgodnie z przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej
 • zbiorem dokumentów i projektów dedykowanych dla zamierzenia budowlanego realizowanego na danej działce budowlanej, zgodnych z obowiązującymi przepisami budowlanymi ( Ustawami, Rozporządzeniami, Normami )
 • niezbędnym opracowaniem podlegającym zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
 • wraz z opiniami, pozwoleniami, decyzjami administracyjnymi jest dokumentacją projektową architektoniczno budowlaną, stanowiącą podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowę lub rozpoczęcia robót budowlanych w trybie administracyjnym Zgłoszeniowym
 • integralną częścią zamierzenia budowlanego

czym nie jest PROJEKT BUDOWLANY ?
 • Projektem Koncepcyjnym, który wraz z analizami przedprojektowymi i uzgodnieniami pomiędzy Architektem, a Inwestorem stanowi podstawę do opracowania Projektu Budowlanego
 • Projektem Wykonawczym, który stanowi odrębne uszczegółowienie rozwiązań zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM
 • opracowaniem wykraczającym poza zakres tematyczny danego zamierzenia budowlanego

kto może opracowywać PROJEKT BUDOWLANY ?
PROJEKT BUDOWLANY opracowuje Architekt / Projektant, pełniący „ samodzielną funkcję techniczną w budownictwie ”, tj. :
 1. posiadający wymagane „ uprawnienia budowlane ”, wydawane przez organ samorządu zawodowego na podstawie odpowiedniego wykształcenia zawodowego oraz praktyki zawodowej
 2. należącego do organu samorządu zawodowego IARP - Izby Architektów RP

lista czynnych zawodowo architektów, posiadających „ uprawnienia budowlane ” oraz należących do IARP,
znajduje się na stronie :

https://extranet.iarp.pl/lista/

jakie są podstawowe obowiązki ARCHITEKTA / PROJEKTANTA ?
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane ( Art.20 ), do podstawowych obowiązków Architekta / Projektanta, opracowującego PROJEKT BUDOWLANY ( PB ) należy :
 • opracowanie projektu budowlanego w sposób :
- zgodny z wymaganiami ustawy,
- ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, ( w tym Warunkach Zabudowy lub Planem Miejscowym )
- obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, dedykowanych dla niezbędnych opracowań branżowych PROJEKTU BUDOWLANEGO, tj. :
K - uprawnionego projektanta konstrukcji – w zakresie projektu konstrukcji budynku, w tym obliczeń statycznych
S - uprawnionego projektanta instalacji sanitarnych – w zakresie projektu instalacji sanitarnych budynku i zagospodarowania działki
E - uprawnionego projektanta instalacji elektrycznych – w zakresie projektu instalacji elektrycznych budynku i zagospodarowania działki

lista czynnych zawodowo projektantów, posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe - dostępna na stronie
   e-CRUB ( Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane )

https://e-crub.gunb.gov.pl/

 • wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych branżowych ( K - S - E ), w tym
 • zapewnienie zgodności projektu technicznego ( K - IS - IE ) z projektem zagospodarowania działki oraz projektem architektoniczno-budowlanym
 • sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • określenie obszaru oddziaływania obiektu
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
 • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań
 • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ZAKRES I FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO
jest stały, niezmienny i wynika z Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

link do Rozporządzenia :

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001679

tym samym Architekt, czy Inwestor ( zamawiający opracowanie Projektu ) nie mogą określić innego zakresu PROJEKTU BUDOWLANEGO od tego, który wynika z Rozporządzenia, bez względu na to, czy zamierzeniem budowlanym jest budynek o powierzchni 35m2, 70m2, 100m2 … , czy też 200m2 i więcej (m2).

Kluczowym zapisem w Rozporządzeniu jest §3, który dot. wszystkich elementów projektu i który mówi, że :
 • Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przepisach odrębnych, … ” oraz
 • „ Projekt budowlany określa sposób spełnienia wymagań, o których mowa w Art.5.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ustawa Prawo Budowlane wprowadza zapisy / wymogi w stosunku do PROJEKTU BUDOWLANEGO, który :
 • musi być zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
 • musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
 • musi uwzględniać warunki ochrony przeciwpożarowej
 • musi spełniać wymagania ochrony środowiska
 • musi być kompletny, tj. opracowywany zgodnie z Rozporządzeniem

ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO
zgodnie z Rozporządzeniem PROJEKT BUDOWLANY składa się z 4 elementów :

1 ) PZT _ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ( część opisowa + rysunkowa )
odnoszący się do rozwiązań projektowych zagospodarowania danej działki budowlanej
zakres branżowy: A _ ARCHITEKTURA wraz z uzgodnieniami branżowymi PT ( K - S - E )

2 ) PAB _ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ( część opisowa + rysunkowa )
odnoszący się do rozwiązań projektowych budynku
zakres branżowy: A _ ARCHITEKTURA wraz z uzgodnieniami branżowymi PT ( K - S - E )

3 ) ZL _ DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE ( część opisowa )
odnoszący się do wymaganych i stanowiących integralna część Projektu Budowlanego :
opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów związanych z zamierzeniem budowlanym

4 ) PT _ PROJEKT TECHNICZNY BRANŻOWY ( część opisowa + rysunkowa )
odnoszący się do rozwiązań projektowych budynku i zagospodarowania działki
zakres branżowy:
A - ARCHITEKTURA : koordynacja opracowań branżowych PT ( K - S - E - AE )
( zgodnie z Art. 20 Ustawy Prawo Budowlane, w tym zmiany PZT, PAB na podstawie projektów branżowych )
K - KONSTRUKCJA ( uprawniony projektant konstrukcji )
część opisowa i rysunkowa podstawowych rozwiązań projektowych konstrukcji budynku,
w tym obliczenia statyczne, schematy konstrukcyjne.
S - INSTALACJE SANITARNE ( uprawniony projektant instalacji sanitarnych )
część opisowa i rysunkowa podstawowych rozwiązań projektowych instalacji sanitarnych budynku i zagospodarowania działki, jak instalacja :
woda / kanalizacja sanitarna / deszczowa / ogrzewanie / wentylacja mechaniczna / …
E - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( uprawniony projektant instalacji elektrycznych )
część opisowa i rysunkowa podstawowych rozwiązań projektowych instalacji elektrycznych budynku i zagospodarowania działki, jak instalacja :
oświetlenia / gniazdkowa / włącznikowa / zasilania urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych / odgromowa/ fotowoltaiczna / ...
AE - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ( uprawniony audytor energetyczny )
obliczenia Projektowanej Charakterystyki Energetycznej budynku oraz inne wymagane analizy

! - zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane : Projekt Techniczny ( PT ) musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu ( PZT ) oraz projektem architektoniczno-budowlanym ( PAB ). Niezgodność PT, z PZT lub/i PAB, stanowiłaby „ istotne naruszenie prawa budowlanego ”

FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO
zgodnie z Rozporządzeniem forma PROJEKTU BUDOWLANEGO jest szczegółowo określona, począwszy od zawartości strony tytułowej elementu Projektu ( PZT, PAB, ZL, PT ), po zawartość metryki rysunkowej zamieszczonej na każdym rysunku wraz z odniesieniem do obowiązujących Norm związanych z Rozporządzeniem i dot. między innymi: Rysunku Budowlanego, Rysunku Technicznego, … po Normę „ Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych ”, szczególnie istotnej dla obliczeń podstawowych powierzchniowych i kubaturowych parametrów projektowanego budynku oraz powierzchni w zagospodarowaniu działki.

! - zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane ( 2023r. ):
PROJEKT BUDOWLANY opracowywany jest i składany w Urzędzie, tylko i wyłącznie w FORMIE CYFROWEJ ( .pdf ) z częścią opisową i rysunkową podpisywaną przez wszystkich projektantów podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

autor artykułu:
mgr inż. arch. Łukasz Olgierd Ładziński
Wróć do spisu treści