OFERTA - ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Title
Przejdź do treści
 specjalizuję się w projektowaniu :
INDYWIDUALNYCH DOMÓW JEDNORODZINNYCH I REZYDENCJI


 
oraz
PRZEBUDOWACH  /  ROZBUDOWACH  /  NADBUDOWACH
istniejących budynków mieszkalnychjak pracuję ?
Dom i jego najbliższe otoczenie stanowi najważniejszą życiową przestrzeń dla jego użytkowników.

Dorze zaprojektowany budynek to taki, który :

SPEŁNIENIA POTRZEBY / OCZEKIWANIA JEGO UŻYTKOWNIKÓW
architekt nie projektuje budynku dla siebie, ale dla użytkowników budynku. Dlatego tak ważne jest spotkanie i określenie przez użytkownika ( Inwestora ) podstawowych potrzeb i oczekiwań związanych z budynkiem. Ich uszczegółowienie, między innymi określenie spójnego tzw. programu funkcjonalno użytkowego oraz ciągła wymiana informacji w szczególności na etapie opracowywania PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ( uzgodnienia / konsultacje pomiędzy Architektem, a Zamawiającym ) jest PODSTAWĄ - KLUCZEM dla dobrze zaprojektowanej Architektury każdego budynku i zagospodarowania działki.

WPISUJE SIĘ HARMONIJNIE W OTACZAJĄCĄ PRZESTRZEŃ
DOPASOWUJE SIĘ DO DANEJ, KONKRETNEJ DZIAŁKI BUDOWLANEJ
nie ma dwóch identycznych działek budowlanych. Każda działka ma swoje indywidualne cechy ( pozytywne / negatywne ) począwszy od geometrii i kształtu granic, po geotechnikę, spadki terenu, bliższe i dalsze otoczenie / sąsiedztwo działki, układ w stosunku do stron świata ( doświetlenie pomieszczeń ), kierunek wjazdu na posesję, … inne charakterystyczne cechy, które określają ( niekiedy determinują ) prawidłową, możliwą lokalizację budynku ( niejednokrotnie kształt budynku ) z rozkładem pomieszczeń wewnętrznych i ich powiązaniem z otaczającą przestrzenią.

SPEŁNIA WYMOGI PRAWA LOKALNEGO
WARUNKÓW ZABUDOWY LUB PLANU MIEJSCOWEGO
nawet najlepiej zaprojektowany budynek nie dostałby Pozwolenia na Budowę, jeśli nie spełniałby Warunków Zabudowy ( WZ ) lub zapisów w Planie Miejscowym ( PM ) dla działek objętych Planem. WZ / PM określają graniczne wymagania podstawowe i szczegółowe dot. projektowanego budynku i zagospodarowania działki, między innymi określają takie parametry jak : typ zabudowy, linie zabudowy, intensywność zabudowy, wysokość budynku, liczba kondygnacji, rodzaj dachu, szerokość elewacji frontowej, … inne, które muszą być spełnione w 100% i które szczegółowo analizuję na etapie opracowywania PROJEKTU KONCEPCYJNEGO budynku i zagospodarowania działki.

SPEŁNIA WYMOGI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH
każdy projektowany budynek lub przebudowa / rozbudowa / nadbudowa budynku istniejącego, musi spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach budowlanych i odnoszące się do : bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkownika, przepisów pożarowych, ochrony przed hałasem, oszczędności energii, izolacyjności, budowy przegród budowlanych … innych, niejednokrotnie zmieniających się wymogów prawnych. Dobrze zaprojektowany budynek spełnia wszystkie wymienione powyżej cechy stanowiące o jego wartości.

JEST PRAWIDŁOWO ROZWIĄZANY POD KĄTEM FUNKCJONALNO UŻYTKOWYM
rozwiązania funkcjonalno użytkowe oraz techniczne wewnątrz budynku, faktycznie określają KOMFORT UŻYTKOWANIA zaprojektowanej przestrzeni. Projektując każdy budynek ( zazwyczaj od środka na zewnątrz ), zwracam uwagę w szczególności na strefowanie pomieszczeń, ich właściwe wymiary, akustykę, dostępność, właściwe doświetlenie światłem dziennym, powiązanie między sobą oraz z otaczającym bliższym i dalszym otoczeniem budynku.


 Aby sprostać opisanym powyżej wymaganiom i zaprojektować budynek, który będzie
ESTYTYCNY, NOWOCZESNY, FUNKCJONALNY, zapewniający
OPTYMALNY KOMFORT UŻYTKOWNIKA,
prace projektowe dzielę na kilka podstawowych etapów :


ETAP  1
ANALIZA DANYCH DO PROJEKTOWANIA
ANALIZA DANYCH DO PROJEKTOWANIA poprzedza opracowanie PROJEKTU KONCEPCYJNEGO, który jest najważniejszym etapem pracy projektowej. ANALIZA łączy wytyczne projektowe, oczekiwania Zamawiającego ( Inwestora ) , z możliwościami jakie daje dana działka budowlana z wpisanymi w nią istniejącymi uwarunkowaniami prawnymi / planistycznymi / geotechnicznymi.
etap 1 obejmuje analizę :
- WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH PRZYSZŁEGO UŻYTKOWNIKA BUDYNKU -
- WARUNKÓW ZABUDOWY  lub  ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO -
- DZIAŁKI BUDOWLANEJ -
- DANYCH GEOTECHNICZNYCH -
oraz analizę
- ISTNIEJACEGO BUDYNKU -
w przypadku jego przebudowy / nadbudowy / rozbudowy / zmiany sposobu użytkowania

 
 analiza
WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH PRZYSZŁEGO UŻYTKOWNIKA BUDYNKU
wytycznymi Inwestora, przyszłego użytkownika budynku są :
- PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY – określający zazwyczaj w formie opisowej :
   rodzaj, ilość, minimalną wielkość, krótką charakterystykę planowanych pomieszczeń wewnątrz obiektu.
   Jako, że PROGRAM stanowi  podstawę projektową  dla projektowanej przestrzeni - jest szczegółowo omawiany i uszczegóławiany.
- UWAGI OGÓLNE / INNE WYTYCZNE stanowiące uzupełnienie PROGRAMU i określające podstawowe wymogi :
   architektoniczne - związane z formą architektoniczną budynku i zagospodarowania działki
   techniczne - związane z technologią budowy, materiałami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi / zewnętrznymi
   ekonomiczne - związane z kosztami związanymi z BUDOWĄ obiektu i zagospodarowania działki
   indywidualne – związane ze sposobem życia, odpoczynku, pracy, … funkcjonowania użytkowników wewnątrz obiektu.
 
analiza
WARUNKÓW ZABUDOWY LUB ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO
Każda działka dla jej zabudowy musi posiadać : DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY ( WZ ) lub dla działek objętych Planem Miejscowym WYPIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO ( PM ).  
WZ/PM są aktami prawa miejscowego z wpisanymi parametrami przyszłej zabudowy, które muszą być spełnione przy projektowaniu każdego obiektu na danej działce. Parametry WZ/PM które analizuję, określają ( lub mogą określać ) w zależności od WZ/PM :
typ zabudowy, lokalizację budynku ( w przypadku wpisanej w działkę przekraczalnej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy ), intensywność zabudowy,  strefy ochronne, minimalną powierzchnię biologicznie czynną, maksymalną powierzchnię utwardzoną, wysokość zabudowy, ilość kondygnacji nadziemnych budynku, szerokość elewacji frontowej, typ dachu, kąt nachylenia połaci, kierunek głównej kalenicy, rodzaj pokrycia dachu ( w przypadku dachów spadowych ), kolorystykę elewacji, ilość wymaganych miejsc postojowych, … oraz wymogi w zakresie : podłączenia budynku do sieci uzbrojenia technicznego, podłączenia działki do sieci drogowej, źródła / typu ogrzewania budynku, zasady dot. ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody i krajobrazu, … inne charakterystyczne
nakazy / zakazy / dopuszczenia / ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu działki.

analiza
DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Każda działka jest inna ! Każda ma swoje indywidualne, wpisane w nią uwarunkowania, które określają faktyczne możliwości jej zabudowy.
Dla prawidłowego zaprojektowania budynku i jego najbliższego otoczenia, analizuję istniejące CECHY DZIAŁKI, jak :
lokalizacja działki, kształt, geometria granic, wielkość działki, topografia ( ukształtowanie terenu, forma i spadki terenu ),  dostęp do drogi publicznej z kierunkiem dostępu, sąsiedztwo, istniejące otoczenie działki ( bliższe / dalsze ), urbanistyka ( otwarcia i zamknięcia widokowe, krajobrazowe, kompozycyjne ), uzbrojenie działki ( infrastruktura techniczna / dostęp i odległość do istniejących sieci ), orientacja działki względem stron świata, nasłonecznienie działki ( mające wpływ na nasłonecznienia i projektowane pomieszczenia wewnątrz budynku ), zadrzewienie, … oraz  inne cechy działki określające jej MOŻLIWOŚCI, ale również wpisane w nią UCIĄŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA mające wpływ na lokalizację budynku, formę architektoniczną, rozwiązania użytkowe, techniczne budynku i zagospodarowania.

analiza
DANYCH GEOTECHNICZNYCH
Dane geotechniczne wynikają z badań geotechnicznych gruntu w lokalizacji projektowanego budynku lub w lokalizacji budynku istniejącego w przypadku jego ROZBUDOWY / NADBUDOWY / PRZEBUDOWY.
Każda działka ma swoje specyficzne warunki geotechniczne, które określają możliwości realizacji samego obiektu i jego posadowienia, dlatego też badania powinny być realizowane jeszcze przed zakupem działki. W przypadku badań, które ujawnią wady dla lokalizacji budynku i/lub jego posadowienia, mogą stanowić podstawę do negocjacji ceny działki lub rezygnacji z jej zakupu.
Badania geotechniczne gruntu określają w sposób szczegółowy ( opisowy, rysunkowy ) istniejące warunki geotechniczne ( warunki gruntowe ). Mają istotny wpływ na projektowaną : lokalizację obiektu, formę i konstrukcję obiektu, możliwości dla realizacji planowanej kondygnacji podziemnej budynku, typ i rodzaj fundamentów ( w tym ich podbudowy z wymianą gruntu włącznie ), zastosowania dedykowanej dla warunków gruntowo wodnych izolacji wodochronnej lub / i wprowadzeniu dodatkowych, innych zabezpieczeń i rozwiązań projektowych, które muszą być realizowane dla prawidłowego i bezpiecznego posadowienia obiektu oraz innych projektowanych elementów zagospodarowania działki.
W zależności od kategorii geotechnicznej obiektu ( I , II , III ) oraz warunków gruntowych ( proste / złożone / skomplikowane ), badania geotechniczne przedstawiane są w formie : Opinii Geotechnicznej ( OGT ), Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego ( DBPG ), Projektu Geotechnicznego ( PG ), Dokumentacji Geologiczno Inżynierskiej ( DGI ).
Danymi uzupełniającymi badania geotechniczne jest aktualna informacja dot. warunków geologiczno górniczych w odniesieniu dla działek położonych na terenach górniczych i narażonych na oddziaływanie sejsmiczne powodowane działalnością górniczą.
 
analiza
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU w przypadku jego
PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
Każdy istniejący budynek jest inny. Dla jego możliwej PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, każdorazowo na podstawie wcześniej wykonywanej INWENTARYZACJI obiektu oraz ocenie jego stanu istniejącego ( w tym wykonaniu EKSPERTYZY TECHNICZNEJ ), analizowane są możliwości projektowanych zmian budynku w zakresie rozwiązań architektonicznych / konstrukcyjnych / instalacyjnych zgodnych z zamierzeniem inwestycyjnym oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi.

  
ETAP  2
PROJEKT KONCEPCYJNY
PROJEKT KONCEPCYJNY to bez wątpienia najważniejszy etap pracy projektowej. Na tych etapie, ściśle współpracując z Zamawiającym ( przyszłym użytkownikiem budynku ), podejmowane są kluczowe decyzje dot. projektowanego budynku i zagospodarowania działki.
Mając w pełni zakończony etap 1 ( ANALIZA DANYCH DO PROJEKTOWANIA ), opracowuje AUTORSKĄ KONCEPCJĘ budynku i zagospodarowania w formie charakterystycznych koncepcyjnych rzutów wraz z aranżacją pomieszczeń, przekrojów oraz wizualizacji ( model 3D budynku ). Dla działek budowlanych posiadających znaczące, istniejące spadki terenu, opracowuje dodatkowo model 3D terenu działki dla prawidłowego wpisania budynku w teren.
Rysunki i wizualizacje na bieżąco konsultuję z Zamawiającym, wprowadzając zmiany w KONCEPCJI do wersji finalnej, w 100% uzgodnionej i stanowiącej podstawę do uszczegółowienia KONCEPCJI w formę PROJEKTU BUDOWLANEGO ( etap 3 )
 
ETAP  3
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY jest wymagany dla uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę ( PNB ) lub rozpoczęcia robót budowlanych ( tryb administracyjny Zgłoszeniowy ). Uszczegóławia w zakresie technicznym uzgodniony wcześniej Projekt Koncepcyjny dla projektowanej Architektury, ale również Konstrukcji, Instalacji Sanitarnych, Instalacji Elektrycznych oraz projektowanej charakterystyki energetycznej.
Mając na uwadze, że podstawowym celem opracowania PROJEKTU BUDOWLANEGO jest nie tylko i wyłącznie uzyskanie PNB, ale przede wszystkim BUDOWA budynku i zagospodarowania działki, Projekt Budowlany – część Architektoniczną, opracowuję z dużym stopniem uszczegółowienia wraz z koordynacją branżową pracy projektantów branżowych i odnoszącym się nie tylko i wyłącznie do otrzymania Decyzji Administracyjnej ( PNB, ZGŁOSZENIE ) , ale wprost do bezproblemowej realizacji budynku i zagospodarowania działki zgodnie z projektem.

ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO
jest stały i wynika z
Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego :

uwzględniając „ stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter projektowanego obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, … ” oraz inne obowiązujące przepisy budowlane i obejmuje :
 
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ( część opisowa + rysunkowa )
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ( część opisowa + rysunkowa )
- PROJEKT TECHNICZNY branżowy ( część opisowa + rysunkowa branżowa )
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE charakterystyczne dla danego zamierzenia budowlanego
 
ETAP 4
BUDOWA
Celem i efektem wszystkich prac projektowych jest BUDOWA nowego obiektu budowlanego lub przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku istniejącego. W zakresie pracy Architekta, w porozumieniu z Inwestorem jest tzw. NADZÓR AUTORSKI. Zapewnia on prawidłową realizację obiektu zgodnie z projektem, możliwość wprowadzenia zmian istotnych / nieistotnych w trakcie budowy, jak również zapewnia Inwestorowi pomoc Architekta merytoryczna, techniczną dla osiągnięcia wymaganego rezultatu zgodnego z zamierzeniem inwestycyjnym.

 

Powierzając mi opracowanie projektu, otrzymują Państwo
ARCHITEKTURĘ SZYTĄ NA MIARĘ
uzgodnioną w 100% pod względem FORMY, FUNKCJI oraz ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH,
stanowiącą dedykowaną, personalizowaną
KOMFORTOWĄ PRZESTRZEŃ dającą satysfakcję każdego dnia.

---  serdecznie zapraszam do współpracy  ---
Wróć do spisu treści