OFERTA - ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT - projekty nowoczesnej ARCHITEKTURY & WNĘTRZA

Idź do spisu treści

Menu główne

OFERTA


OFERTA
tworzę ARCHITEKTURĘ NOWOCZESNĄ z szczególnym uwzględnieniem indywidualnych rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz obiektu,
dostosowanych do POTRZEB i OCZEKIWAŃ przyszłych użytkowników.specjalizuję się w projektowaniu
INDYWIDUALNYCH DOMÓW JEDNORODZINNYCH i REZYDENCJI
oraz
PRZEBUDOWACH / ROZBUDOWACH  istniejących obiektów budowlanych,
starając się nadać im indywidualny, jednostkowy
charakter nowoczesnej architektury.

Dla opracowywanych projektów współpracuje tylko i wyłącznie z swoimi,
sprawdzonymi projektantami branżowymi z zakresu konstrukcji, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych zapewniając
WYSOKI STANDARD OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
przekładający się wprost na realizację obiektu i jakość rozwiązań przestrzennych.


JAK PRACUJEMY

Projektowanie ARCHITEKTURY jest procesem złożonym, wymagającym ogromnej wiedzy i doświadczenia.
Starając się sprostać wymaganiom naszych Inwestorów oraz dążąc do najwyższej JAKOŚCI projektów i ich realizacji, cykl projektowy dzielę na 4 podstawowe etapy pracy :


ETAP I ANALIZA PODSTAWOWYCH DANYCH DO PROJEKTOWANIA

analiza wytycznych Inwestora / przyszłego użytkownika budynku
- wytyczne Inwestora to dane indywidualne określające faktyczne potrzeby przyszłych użytkowników dla projektowanego obiektu i jego najbliższego otoczenia. Szczegółowo omawiam je z Inwestorem spisując podstawowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY budynku określający ilość i zwięzłą charakterystykę pomieszczeń

analiza działki budowlanej  / kontekstu miejsca
- każda bez wyjątku działka jest inna, ma swoje własne uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, kulturowe, geotechniczne, jak również jedyne w swoim rodzaju sąsiedztwo / otoczenie.
Analiza tych danych jest kluczowa dla prawidłowego wpisania obiektu w daną działkę budowlaną, jak i nadaniu odpowiedniej formy architektonicznej oraz rozwiązań wewnętrznych budynku korespondujących z bliskim i dalszym otoczeniem budynku.

analiza Warunków Zabudowy / zapisów Planu Miejscowego
- każdy projektowany obiekt powstaje na danym terenie objętym Planem Miejscowym lub ( w przypadku braku Planu Miejscowego ) posiada swoje Warunki Zabudowy wydawane w formie Decyzji o Warunkach Zabudowy.
Zarówno WYPIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO lub WARUNKI ZABUDOWY określają wiążące dla Inwestora i Projektanta, szczegółowe parametry przyszłej zabudowy na danej działce budowlanej. Dane wpisane w Warunki Zabudowy mogą dotyczyć np. wielkości zabudowy, wysokości budynku, rodzaju / kąta dachu ( w przypadku dachów spadowych ), ale też rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, pokrycia dachu, czy też wielkości powierzchni zabudowy, biologicznie czynnej … innych nakazów / zakazów tworzących ramy dla przyszłej zabudowy.

materiały / instalacje / technologia budowy
- każdy projektowany budynek stanowi całość techniczno użytkową gdzie architektura, konstrukcja, instalacje powiązane są ściśle ze sobą. Na etapie analiz przedprojektowych uzgadniamy podstawowe parametry techniczne, materiałowe i instalacyjne projektowanego budynku.

analiza podstawowych danych do projektowania, stanowi podstawę dla kolejnego etapu projektowego :

ETAP II PROJEKT KONCEPCYJNY
Koncepcja obiektu i zagospodarowania to NAJWAŻNIEJSZY, koncepcyjny etap pracy projektowej !
Na etapie opracowywania PROJEKTU KONCEPCYJNEGO podejmowane są najbardziej istotne decyzje projektowe, zmieniane dynamicznie dla osiągnięcia zamierzonego celu :
najlepszych rozwiązań użytkowych, FUNKCJONALNYCH wewnątrz budynku, jak również dotyczących FORMY i TREŚCI ARCHITEKTURY.
Projekt Koncepcyjny opracowuję w oparciu o MODL 3D, stanowiący najlepszą platformę uzgodnień pomiędzy mną : Architektem, a Inwestorem, przyszłym użytkownikiem projektowanej przestrzeni.
Finalne uzgodnienia PROJEKTU KONCEPCYJNEGO stanowią podstawę dla opracowania PROJEKTU BUDOWLANEGO :

ETAP III PROJEKT BUDOWLANY /  PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY
forma i zakres PROJEKTU BUDOWLANEGO określona jest Rozporządzeniem :


Podstawowymi zakresem Projektu Budowlanego w formie opisowej i rysunkowej są :
1 - Projekt Zagospodarowania Działki
2 - Projekt Architektoniczno Budowlany budynku w zakresie rozwiązań :
    - architektury ( projektant architektury )
    - konstrukcji ( projektant konstrukcji )
    - instalacji sanitarnych ( projektant instalacji sanitarnych )
    - instalacji elektrycznych ( projektant instalacji elektrycznych )
3 - dodatkowe i wymagane do Projektu Budowlanego opracowania to:
    - informacja BIOZ ( informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie )
    - analiza obszaru oddziaływania obiektu
    - projektowana charakterystyka energetyczna budynku
4 - wymagane do Projektu Budowlanego dokumenty formalno prawne od strony Inwestora :
    - Warunki Zabudowy lub Wypis i Wyrys z Planu Miejscowego
    - Mapa do celów projektowych
    - Opinia geotechniczna
    - Zapewnienia i Warunki Techniczne podłączenia budynku do sieci :
      wodnej / kanalizacyjnej / energetycznej / gazowej … innej, zgodnej z tematem opracowania
      projektu i zapotrzebowaniem w zakresie infrastruktury technicznej.

PROJEKT WYKONAWCZY
- PROJEKT BUDOWLANY jest opracowaniem dedykowanym dla otrzymania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
- PROJEKT WYKONAWCZY jest uszczegółowionym Projektem Budowlanym i dedykowanym dla realizacji budynku.

Z uwagi na architektoniczną koordynację wielobranżową wpisaną w pracę ARCHITEKTA na etapie opracowywania Projektu Budowlanego, Projekt Budowlany uszczegóławiamy o ROZWIĄZANIA WYKONAWCZE, w szczególności w zakresie architektury i konstrukcji obiektu.
Przekłada się to bezpośrednio na optymalizację rozwiązań projektowych, prawidłowe zespolenie wszystkich branż z wykluczeniem wszelkich, możliwych kolizji przestrzennych oraz jego bezproblemową realizację.
Taką formę pracy preferujemy ! powiększając zakres Projektu Budowlanego o dane dotyczące realizacji budynku.

ETAP IV REALIZACJA BUDYNKU / NADZORY AUTORSKIE
nigdy nie kończę pracy projektowej na etapie wydania Projektu Budowlanego.
Chętnie pomagam Inwestorom podczas NADZORÓW AUTORSKICH dla prawidłowej realizacji inwestycji wspomagając go wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie zarówno projektowania, jak i podczas realizacji obiektu. To zawsze procentuje !!!


CENA PROJEKTU

cenę Projektu Koncepcyjnego / Budowlanego / Wykonawczego uzgadniamy indywidualnie adekwatnie do :
ZAKRESU
poszczególnych etapów,
NAKŁADÓW pracy projektowej poszczególnych branż wchodzących w zakres projektu
ZŁOŻONOŚCI projektu,
TECHNOLOGI realizacji budynku,
UWARUNKOWAŃ, jakie wpisane są w daną działkę budowlaną, w szczególności dot. : warunków posadowienia, spadków terenu, geometrii granic działki, istniejących na działce obiektów budowlanych ( w tym np. sieci, instalacji infrastruktury technicznej ) … innych kluczowych, istniejących parametrów mających istotny wpływ dla przyszłej zabudowy i pracy projektowej.
wykształcenie /
doświadczenie zawodowe / uprawnienia do projektowania / przynależność do Izby Architektów RP / standardy wykonywania zawodu
stanowią gwarancję
NAJWYŻSZEGO POZIOMU USŁUG PROJEKTOWYCH
&
JAKOŚCI PROJEKTOWANEJ PRZESTRZENI.


SERDECZNIE  ZAPRASZAM  DO  WSPÓŁPRACY


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego