BLOG_INFO - ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Title
Przejdź do treści
Zapraszam do zapoznania się z szeregiem autorskich artykułów, informacji, opinii, spostrzeżeń związanych z projektem, projektowaniem, prawem budowlanym, przepisami budowlanymi, przygotowaniem oraz realizacją inwestycji.  Mam nadzieję, że opierając się na moim doświadczeniu zawodowym oraz praktyce projektowej, BLOG_INFO będzie stanowił meritum wiedzy praktycznej, podstawowej i niezbędnej do rozpoczęcia budowy, począwszy od projektu, po realizację obiektu budowlanego. ! – autorskie artykuły odnoszące się do przepisów budowlanych - nie stanowią oficjalnej wykładni prawa budowlanego, należy traktować je jako materiał pomocniczy.
PROJEKT GOTOWY,  ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO
definicja projektu gotowego / definicja adaptacji projektu gotowego / czym jest projekt gotowy ? / co to jest projekt gotowy ? / projekt gotowy w Prawie Budowlanym / zakres adaptacji projektu gotowego / cena projektu gotowego
( dodane : 2023_03_12 )

W Ustawie Prawo Budowlane NIE MA DEFINICJI „ Projektu Gotowego ” !
Jest definicja : obiektu budowlanego, budynku, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowli, .. i szereg innych definicji, BRAK definicji „ projektu gotowego ”.
Taki projekt „ gotowy ” w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane NIE ISTNIEJE, tym samym jest poza przepisami budowlanymi.
Dlaczego ?
odp.: ponieważ Ustawa Prawo Budowlane nie zajmuje się Projektami Koncepcyjnymi ( gotowymi, powtarzalnymi ), tym samym brak wymogów prawnych dla takich obiektów przedstawionych w formie „ projektu gotowego ”.

W Polsce funkcjonuje może parę set ( lub tysięcy ) tzw. PROJEKTÓW GOTOWYCH domów, sprzedawanych jako PRODUKT „ gotowy ” w kwotach od 500,-zł wzwyż do 6000,-zł i więcej, i jak pisze jeden ze sprzedawców / sklepów internetowych ( CYTAT ) :
„ … są prawie gotowe do wdrożenia ” , … „ wymagają jedynie podstawowej adaptacji
Nie wchodząc w szczegóły marketingu sprzedaży danego produktu, z cytatu nie wynika co oznacza ( ? ) :
prawie gotowe ” – „ prawie ”, znaczy jak bardzo ? i co znaczy słowo „ gotowe ” ?
wdrożenie ” – wdrożenie do czego ?
wymagają jedynie podstawowej adaptacji ” – co kryje się pod słowem „ adaptacja ” ? i co znaczy „ podstawowa ” ?
wyjaśniam :

Dla kogoś, kto jeszcze nigdy nie budował budynku i nie widział kompletnego Projektu Budowlanego ( bo gdzie ? ) wymaganego do uzyskania Pozwolenia na Budowę i realizacji budynku, pokuszę się o próbę zdefiniowania ( od strony czynnego architekta ) podstawowych pojęć związanych z PROJEKTEM GOTOWYM i tzw. ADAPTACJĄ PROJEKTU GOTOWEGO.
wg mnie :

definicja projektu gotowego :
PROJEKT GOTOWY to : PROJEKT GOTOWY KONCEPCYJNY BUDYNKU ( czytać w ciągu ), wymagający tzw. „ ADAPTACJI ”.

definicja adaptacji projektu gotowego :
ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO - to opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO od podstaw na bazie PROJEKTU GOTOWEGO KONCEPCYJNEGO BUDYNKU z :
1 - dostosowaniem projektu budynku do potrzeb przyszłych użytkowników
2 - dostosowaniem projektu budynku do Warunków Zabudowy / zapisów Planu Miejscowego
3 - dostosowaniem projektu budynku do danej, konkretnej działki budowlanej na której budynek ma powstać
4 - dostosowaniem projektu budynku do warunków geotechnicznych
5 - dostosowaniem projektu budynku do obowiązujących i aktualnych przepisów budowlanych
6 - dostosowaniem projektu budynku do zakresu zgodnego z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w szczególności opracowań : Architektury, Konstrukcji, Instalacji Sanitarnych, Instalacji Elektrycznych, Charakterystyki Energetycznej i odnoszących się do: Projektu Zagospodarowania Działki - Projektu Architektoniczno Budowlanego - Projektu Technicznego wraz z uzupełnieniem projektu o wymagan i związane z nim dokumenty formalno prawne ( począwszy od Mapy do Celów Projektowym, a skończywszy na Opinii Geotechnicznej włącznie ).

Cena projektu gotowego ( niekiedy stanowiąca podstawę dla jego kupna ) – odnosi się do samej gotowej koncepcji budynku i jest adekwatna do tego, czego w nim brakuje ! ( patrz punkt 1 - 6 ).

autor artykułu:
mgr inż. arch. Łukasz Olgierd Ładziński
DEFINICJA DZIAŁKI BUDOWLANEJ – kiedy działka, jest działką budowlaną ?
definicja działki budowlanej / jakie cechy wyróżniają działkę budowlaną od innych działek ?
( dodane : 2023_03_20 )

Podstawą budowy obiektu budowlanego jest posiadanie działki budowlanej z prawem własności ( tzw. dysponowanie nieruchomością na cele budowlane ).
Zgodnie z definicją działki budowlanej : art. 2 pkt. 12) Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym :

działka budowlana – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; ”

co wynika z definicji działki budowlanej ? :
1 - działka musi być nieruchomością gruntową „ stanowiącą odrębny przedmiot własności ”, przy czym może składać się z jednej lub wielu działek ewidencyjnych
2 - wielkość działki jest wystarczająca i dająca możliwość jej prawidłowej zabudowy zgodnie z danym zamierzeniem inwestycyjnym
3 - cechy geometryczne działki, pozwalają na jej zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
4 - dostęp do drogi publicznej – musi być zapewniony
! - zgodnie z przepisami budowlanymi, bez względu na rodzaj dostępu do drogi publicznej ( bezpośredni / pośredni ) do działek budowlanych należy zapewnić
dojście i dojazd o szerokości nie mniejszej niż 5m ( w tym dojazd o szerokości nie mniejszej niż 3m )
5 - wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej – istniejące w sąsiedztwie działki i zapewniające możliwość podłączenia budynku do sieci
6 - akty prawa miejscowego - każda działka budowlana musi być położona na terenie objętym :
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ( PM ) lub w przypadku, gdy działka nie jest objęta PLANEM, została lub zostanie wydana
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU ( WZ ).
PM/WZ - określają podstawowe i szczegółowe parametry zabudowy dla danej działki budowlanej. Nie ma możliwości realizacja zabudowy, która nie spełnialaby warunków określonych w PM/WZ.

! - w przypadku, gdy działka nie ma dostępu do drogi publicznej ( w tym szerokość dojścia i dojazdu jest mniejsza niż 5m ) lub jest poza zakresem terenu objętego PLANEM MIEJSCOWYM lub/i została wydana Decyzja o odmowie wydania DECYZJI o WARUNKACH ZABUDOWY – taka działka nie spełnia wymogów definicji „ działki budowlanej ”, tym samym nie może być zabudowywana.
! - szereg działek nie posiada dostępu do sieci infrastruktury technicznej, a podłączenie budynku do sieci jest wymagane dla jego prawidłowego funkcjonowania. Podłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej jest kluczowe, natomiast w przypadku braku sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ( odmowa wydania zapewnienia podłączenia budynku do sieci ), przepisy budowlane dopuszczają realizację studni oraz szczelnego zbiornika na nieczystości lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
! - w przypadku, gdy działka jest działką budowlana ( spełnia wymogi definicji „ działki budowlanej ” ) – można ją zabudowywać zgodnie z zapisami PLANU MIEJSCOWEGO lub WARUNKAMI ZABUDOWY oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi ( w tym dot. odległości pożarowych w zagospodarowaniu działki ).

autor artykułu:
mgr inż. arch. Łukasz Olgierd Ładziński


pozostałe artykuły sukcesywnie będą publikowane na stronie
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT / BLOG_INFO
Wróć do spisu treści