03 - projekt gotowy / projekt indywidualny - ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ARCHITEKT

Title
Przejdź do treści
PROJEKT INDYWIDUALNY / PROJEKT GOTOWY – TABELA ROZBIEŻNOŚCI
podstawowe różnice miedzy projektem gotowym, a projektem indywidualnym !
ile kosztuje adaptacja projektu ?
( dodane : 2023_04_14 )
 
Prawdopodobnie nie byłoby określenia „ PROJEKT INDYWIDUALNY ” ( PA ), gdyby nie było opracowań o nazwie „ PROJEKT GOTOWY ” ( PG ).
Często PA porównuje się z PG zwłaszcza, jeśli chodzi o cenę jednego i drugiego, gdzie koszt zakupu tzw. „ PROJEKTU GOTOWEGO ” jest niewspółmiernie niski w stosunku do kosztu opracowania tzw. „ PROJEKTU INDYWIDUALNEGO ”.
Dlaczego tak jest ? skąd wynikają różnice cenowe ?
odp.: ponieważ jedno i drugie opracowanie ( PG / PA ) to dwie różne „ rzeczywistości ”, odnoszące się do dwóch różnych zakresów opracowań, poza innymi różnicami miedzy jednym, a drugim :
PG - TABELA ROZBIEŻNOŚCI - PA
PROJEKT GOTOWY
( PG )
PROJEKT INDYWIDUALNY
( PA )
PG jest PRODUKTEM
który kupuje się ( zazwyczaj ) w sklepie internetowym
PA jest USŁUGĄ
 którą zamawia się u uprawnionego Architekta
PG - ZAKRES OPRACOWANIA - PA
BRAK uzgodnień ARCHITEKT / INWESTOR – dot. zamierzenia budowlanego, tym samym brak fachowej pomocy merytorycznej, prawnej, technicznej Architekta dot. zakładanych rozwiązań projektowych budynku i zagospodarowania

BRAK ANALIZ PRZEDPROJEKTOWYCH :
- wytycznych Inwestora
- Warunków Zabudowy / zapisów Planu Miejscowego
- działki budowlanej i jej sąsiedztwa ( w tym obszaru oddziaływania obiektu )
- warunków geotechnicznych
- warunków geologiczno górniczych ( dla działek na terenach sejsmicznych )
- innych istotnych danych do projektowania

GOTOWY PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU
- nie opracowywany na podstawie ANALIZ PRZEDPROJEKTOWYCH
- nie uzgadniany z Inwestorem ( przyjęte rozwiązania gotowe, typowe )
- nie opracowywany wraz z PROJEKT KONCEPCYJNYM ZAGOSPODAROWANIA
- brak wymogów dot. zgodność z obowiązującymi przepisami budowlanymi
- brak odpowiedzialności zawodowej Autorów dot. rozwiązań projektowych

BRAK PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

BRAK PROJEKTU BUDOWLANEGO
 - BRAK Projektu Zagospodarowania Działki
 - BRAK Projektu Architektoniczno Budowlanego ( budynku )
 - BRAK Projektu Technicznego ( branżowego )

gotowe projekty branżowe odnoszące się do :
ARCHITEKTURY wymagającej dostosowania do :
- obowiązujących przepisów budowlanych, norm i zasad wiedzy technicznej
- Warunków Zabudowy lub zapisów Planu Miejscowego
- istniejących uwarunkowań wpisanych w daną działkę budowlaną
- Projektu Zagospodarowania Działki
- możliwych zmian Inwestorskich
- zmian Architektury zgodnie z zamianami Konstrukcji, Instalacji Sanitarnych,
  Instalacji Elektrycznych wynikających z dostosowania do warunków lokalnych
  do opracowania przez uprawnionego projektanta Architektury

KONSTRUKCJI wymagającej dostosowania :
- do obowiązujących przepisów budowlanych, norm i zasad wiedzy technicznej
- fundamentów do warunków geotechnicznych, gruntowo wodnych
- konstrukcji budynku do obciążeń normatywnych wynikających z danej
  lokalizacji działki w danej strefie klimatycznej
 ( ponowne przeliczenie całości konstrukcji )
- Projektu Zagospodarowania Działki
 do opracowania przez uprawnionego projektanta Konstrukcji

INSTALACJI SANITARNYCH i ELEKTRYCZNYCH wymagającej dostosowania do :
- obowiązujących przepisów budowlanych, norm i zasad wiedzy technicznej
- istniejących sieci uzbrojenia technicznego w otoczeniu działki
- Projektu Zagospodarowania Działki
- Warunków Technicznych podłączenia budynku do sieci
- możliwej zmianie typu ogrzewania budynku
 do opracowania przez uprawnionego projektanta Instalacji Sanitarnych oraz
 do opracowania przez uprawnionego projektanta Instalacji Elektrycznych

PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
- dostosowanej do faktycznej lokalizacji budynku
 do opracowania przez uprawnionego Audytora Energetycznego

BRAK ANALIZY OBSZARU ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU
 ( z uwagi na brak Projektu Zagospodarowania Działki )

BRAK INFORMACJI BIOZ
 ( z uwagi na brak Projektu Zagospodarowania Działki )
UZGODNIENIA ARCHITEKT / INWESTOR – dot. zamierzenia budowlanego, w tym
fachowa pomoc merytoryczna, prawna, techniczna Architekta
dot. zakładanych rozwiązań projektowych budynku i zagospodarowania

ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE
- wytycznych Inwestora
- Warunków Zabudowy / zapisów Planu Miejscowego
- działki budowlanej i jej sąsiedztwa ( w tym obszaru oddziaływania obiektu )
- warunków geotechnicznych
- warunków geologiczno górniczych ( dla działek na terenach sejsmicznych )
- innych istotnych danych do projektowania

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU
- opracowywany na podstawie ANALIZ PRZEDPROJEKTOWYCH
- uzgadniany z Inwestorem ( uwzględniający zmiany projektowe )
- opracowywany wraz z PROJEKTEM KONCEPCYJNYM ZAGOSPODAROWANIA
- zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi
- odpowiedzialność zawodowa Architekta dot. rozwiązań projektowych

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY kompletny, w pełnym zakresie i obejmujący :
- Projekt Zagospodarowania Działki
- Projekt Architektoniczno Budowlany ( budynku )
- Projekt Techniczny ( branżowy ) skoordynowany przez Architekta

PROJEKT BUDOWLANY jw. odnoszący się do
ARCHITEKTURY – zgodnej z :
- obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
- Projektem Zagospodarowania Działki
- Warunkami Zabudowy lub zapisami Planu Miejscowego
- istniejącymi uwarunkowaniami wpisanymi w daną działkę budowlaną
- wytycznymi / potrzebami / oczekiwaniami Inwestora
- projektami Konstrukcji, Instalacji Sanitarnych, Instalacji Elektrycznych
  uwzględniających warunki lokalne
opracowana przez uprawnionego projektanta Architektury

KONSTRUKCJI zgodnej z :
- obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
- Projektem Zagospodarowania Działki
- architekturą budynku i jego określonej lokalizacji
- warunkami geotechnicznymi, gruntowo wodnymi
- obciążeniami normatywnymi wynikającymi z danej lokalizacji działki w danej
  strefie klimatycznej
 opracowana przez uprawnionego projektanta Konstrukcji

INSTALACJI SANITARNYCH i ELEKTRYCZNYCH zgodnej z :
- obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
- Projektem Zagospodarowania Działki
- istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego w otoczeniu działki
- Warunkami Technicznymi podłączenia budynku do sieci
- ustalonym typem ogrzewania budynku
 opracowana przez uprawnionego projektanta Instalacji Sanitarnych oraz
 opracowana przez uprawnionego projektanta Instalacji Elektrycznych

PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
- odnoszącej się do budynku i jego faktycznej lokalizacji
 opracowana przez uprawnionego Audytora Energetycznego

ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU
- opracowywana w zakresie Projektu Zagospodarowania Działki

INFORMACJA BIOZ
- opracowywana przez projektanta obiektu i zagospodarowania działki
PG - CEL OPRACOWANIA - PA
SPRZEDAŻ PRODUKTU, jako GOTOWEGO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO BUDYNKU
do opracowania na jego podstawie kompletnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami Projektu Budowlanego ( tzw. „ adaptacja projektu ” ).
REALIZACJA BUDYNKU na danej działce budowlanej
na podstawie Projektu Budowlanego, poprzedzonego Analizami i Projektem Koncepcyjnym budynku i zagospodarowania działki. w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.
PG - CENA / KOSZT OPRACOWANIA - PA
adekwatna do ZAKRESU, obejmującego GOTOWY PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU
adekwatna do ZKRESU PRACY PROJEKTOWEJ
oraz ustalana indywidualnie w zależności od :
- UZGODNIEŃ ARCHITEKT / INWESTOR, w tym : wytycznych Inwestora dot.
zakładanych parametrów projektowanego budynku i zagospodarowania w
zakresie : Architektury / Konstrukcji / Instalacji Sanitarnych / Elektrycznych /
Projektowanej  Charakterystyki Energetycznej oraz innych istotnych danych
stanowiących podstawowe i szczegółowe wytyczne projektowe
- DANYCH ISTNIEJĄCYCH charakterystycznych dla danej działki budowlanej,
jak: Warunki Zabudowy, geotechnika, topografia terenu, sąsiedztwo, …
inne istotne dane mające wpływ na projekt budynku i zagospodarowania
inne podstawowe różnice
PG - PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU - PA
- budynek projektowany „ w powietrzu ”, dedykowany dla   hipotetycznej,
 wirtualnej, nieistniejącej działki, w   oderwaniu od istniejących danych
 wpisanych w działkę budowlaną na której   budynek ma powstać.
- nie uwzględnia  potrzeb i oczekiwań Inwestora
 ( kupujący PG dostosowuje   swoje potrzeby do rozwiązań gotowych )
- nie uwzględnia  kontekstu miejsca i powiązania budynku z otoczeniem
- brak powiązania  pomiędzy PG budynku, a   zagospodarowaniem danej działki
 budowlanej
- budynek projektowany w oparciu o istniejące uwarunkowania wpisane w daną
działkę budowlaną na której budynek ma powstać : od Warunków Zabudowy … po
warunki geotechniczne włącznie.
- uwzględnia potrzeby i oczekiwania Inwestora, na podstawie uzgodnień
Architekt / Inwestor
- uwzględnia kontekst miejsca oraz powiązanie budynku z otoczeniem
- ścisłe powiązanie PROJEKTU KONCEPCYJNEGO BUDYNKU,
z PROJEKTEM KONCEPCYJNYM ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
( projekty jw. powiązane ze sobą i opracowywane równolegle )
PGPREZENTACJA, WIZUALIZACJA BUDYNKU - PA
wizualizacja komercyjna ( marketingowa )
- służąca sprzedaży Projektu Gotowego

- przedstawiająca budynek na nieistniejącej, wirtualnej, oderwanej od
 rzeczywistości idealnej działce budowlanej.
wizualizacje robocze
- służąca uzgodnieniom Projektu Koncepcyjnego budynku i   zagospodarowania
 pomiędzy Architektem, a   Inwestorem
- przedstawiająca budynek na danej działce budowlanej na której   budynek ma
 powstać w powiązaniu z   rzeczywistym otoczeniem
PG - AUTOR OPRACOWANIA - PA
- PG : NIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM,
 tym samym Autor opracowania :
- nie musi być projektantem obiektu
- nie musi pełnić samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
- nie musi posiadać wymaganych uprawnień do projektowania i tym samym :
 nie ponosi odpowiedzialności zawodowej dot. rozwiązań projektowych
zawartych w PG
- w zakresie PA jest PROJEKT BUDOWLANY budynku i zagospodarowania działki,
 tym samym Autor opracowania :
- jest projektantem obiektu i zagospodarowania działki
- pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie
- posiada wymagane uprawnienia do projektowania i tym samym :
 ponosi pełną odpowiedzialność zawodową dot. rozwiązań projektowych
zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM
PG - EDYCJA PROJEKTU - PA
- ograniczona z uwagi na zastane, wpisane w PG rozwiązania w zakresie
Architektury / Konstrukcji / Instalacji Sanitarnych / Elektrycznych / … inne
- wymagana pisemna zgoda Autora PG dla możliwych zmian projektowych
( Autor PG nie jest Projektantem budynku i zagospodarowania działki )
- pełna, bez ograniczeń : rozwiązania projektowe w zakresie
Architektury / Konstrukcji / Instalacji Sanitarnych / Elektrycznych powstają
od podstaw z możliwością pełnej edycji rozwiązań projektowych zgodnej z
wytycznymi Inwestora
- nie wymaga zgody Autora
( Autor PA jest Projektantem budynku i zagospodarowania działki )
PG - ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI - PA
NIE DOTYCZY
- PG : NIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM, tym samym
nie musi być zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi
- BRAK OŚWIADCZENIA Autora PG o zgodności z obowiązującymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
DOTYCZY
- w zakresie PA jest PROJEKT BUDOWLANY budynku i zagospodarowania działki,
tym samym PROJEKT musi być zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi
- OŚWIADCZENIE Projektantów o zgodności z obowiązującymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej ( stanowi część Projektu Budowlanego )
ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE
PG - SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO - PA
NIE DOTYCZY
- PG : NIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM, tym samym
 nie jest zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem
DOTYCZY
- w zakresie PA jest PROJEKT BUDOWLANY budynku i zagospodarowania działki,
tym samym musi być zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem
PG - CYFRYZACJA PROJEKTU - PA
NIE DOTYCZY
- PG : NIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM, tym samym
 brak wymogów dot. cyfryzacji
DOTYCZY
- w zakresie PA jest PROJEKT BUDOWLANY budynku i zagospodarowania działki,
tym samym musi być „ wydany ” w wersji cyfrowej ( od czerwca 2023r. ) zgodnie z
 nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane.
PG - POZWOLENIE NA BUDOWĘ - PA
NIE DOTYCZY
- PG : NIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM, tym samym
nie stanowi podstawy do wydania Pozwolenia na Budowę lub Zgłoszenia Projektu
w przypadku trybu administracyjnego zgłoszeniowego.
DOTYCZY
- w zakresie PA jest PROJEKT BUDOWLANY budynku i zagospodarowania działki,
tym samym stanowi podstawę do wydania Pozwolenia na Budowę lub Zgłoszenia
Projektu w przypadku trybu administracyjnego zgłoszeniowego.
czy warto kupić Projekt Gotowy ?
jak najbardziej ! mając wiedzę : czym jest? do czego się odnosi? jaki jest jego faktyczny zakres? czego wymaga dla opracowania kompletnego Projektu Budowlanego, którym nie jest ! ( tzw. „ adaptacja projektu gotowego ” ) oraz jakie możliwe ograniczenia wprowadza związane z brakiem dostosowania do danej działki budowlanej, potrzeb Inwestora, warunków zabudowy, obowiązujących przepisów budowlanych i zasad wiedzy technicznej.
 
czy warto zamówić Projekt Indywidualny ?
to naturalny wybór dla opracowania projektu budynku i zagospodarowania działki, który spełnia oczekiwania Inwestora, wpisuje się harmonijnie w działkę budowlaną respektując jej istniejące uwarunkowania, jednocześnie spełnia aktualne na czas opracowywania projektu wymogi prawa budowlanego,  jak również opracowywany jest w pełnym zakresie obejmującym: Analizy Przedprojektowe, Uzgodnienia Architekt / Inwestor, Projekt Koncepcyjny oraz kompletny Projekt Budowlany wymagany dla uzyskania Pozwolenia na Budowę.

autor artykułu
mgr inż. arch. Łukasz Ładziński
Wróć do spisu treści